Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb


Jméno podnikatele: Milena Plosová
Sídlo: Sídliště 457, 382 32, Velešín
IČO: 87986078
Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Kaplice
(dále také jen „Poskytovatel“)


I. Obecná ujednání


1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb na
www.naturasanat.cz mezi poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).
2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba nebo
fyzická osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
3. Poskytovatel zřídil pro zákazníky možnost registrace do jejich jednotlivých účtů, jejichž
prostřednictvím zákazník realizuje své objednávky služeb či služby přímo využívají. Při registraci je
zákazník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit účet, pokud
zákazník porušil své povinnosti vyplývající z těchto podmínek či z dalších ujednání (vč. uzavřených
smluv) mezi Poskytovatelem a zákazníkem.
4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, za bezpečnost svého
hesla a zamezení přístupů neoprávněných osob ke svému účtu odpovídá zákazník.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné.
6. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi
Poskytovatelem a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelem zaslána
zákazníkovi na jeho emailovou adresu.
7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.


II. Cena a platební podmínky


1. Zákazník získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých
služeb stanoveno jinak.
2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady a lhůta splatnosti se
stanovuje na 7 dnů. Platba je možná:
Bankovním převodem na účet Poskytovatele
3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v
elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
4. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy Poskytovatele vzájemně kombinovat. 


III. Další ujednání


1. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li
charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je vykonavatelem
autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez
souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz
znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného
nakládání s weby vč. článků, fotografií, grafických prvků apod.
2. Zákazník je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s Poskytovatelem prostředky
komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů.
V takovém případě mu Poskytovatel bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část
(s ohledem na užití služby) bezhotovostním převodem na účet zákazníka. Tento postup se neuplatní,
byla-li před uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany Poskytovatele již splněna. U workshopů,
kurzů a kulturních akcí, Poskytovatel nevrací Zákazníkovi zaplacenou finanční částku (ani její část),
pokud Zákazník odstoupí od slmlouvy 14 dnů před zahájením akce. ořádání živého workshopu/kurzu
ošetřit, do kdy vracíte platbu, kdy jen část a kdy už nic.
3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu
za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním,
v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či jednání při užití webu a služeb
Poskytovatele zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.
4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a
zákazníkem ze smlouvy.
5. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného
plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou. Vadu je povinen
uplatnit u Poskytovatele na adrese sídla nebo telefonicky +420 723689909 či emailem na emailovou
adresu info@natura-sanat.cz bezodkladně po jejím zjištění a může se domáhat a) nahrazením
bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradní služby, c) slevy z ceny.


IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi
Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.
2. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích našeho
webu.
3. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
ustanovení.


Ve Velešíně, dne 22. 6. 2022